Ochrana osobních údajů

Datum účinnosti: 25. května 2018

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů, nakládání s těmito osobní údaji, shromažďování správcem údajů (definován níže) dle požadavků právních předpisů včetně ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie („General Data Protection Regulation – GDPR“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány správcem údajů v souladu s podmínkami, které jsou uvedeny níže.

Správce údajů

Správcem údajů je společnost KM Career s.r.o. IČO: 04819861, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 254186, se sídlem Šafaříkova 277, 293 01 Mladá Boleslav.

Shromážděné osobní údaje budou zpracovávány správcem údajů.

Tyto Informace o zpracování osobních údajů se týkají osob, kterým pomáháme s hledáním zaměstnání, a příjemců našich kariérních služeb jako je outplacement, uživatelů zde uvedených internetových stránek a aplikací (dále jen „stránky“), představitelů našich obchodních partnerů a klientů, osob, jejichž osobní údaje využíváme k našim marketingovým aktivitám a osob, které nám doporučují osoby, jež mají zájem o zprostředkování zaměstnání. Tyto Informace o zpracování osobních údajů se nevztahují na zaměstnance, kteří vykonávají práci přímo pro společnost KM Career s.r.o..

Tyto Informace o zpracování osobních údajů popisují také kategorie osobních údajů, které o Vás shromažďujeme, jak je využíváme, zpracováváme a chráníme, jak dlouho je uchováváme, s kým je sdílíme, kam je předáváme a práva, která Vám jako jednotlivci náleží v souvislosti s tím, že Vaše osobní údaje využíváme. Rovněž zde uvádíme, jak nás můžete kontaktovat ohledně našich opatření na ochranu soukromí a jak můžete uplatnit svá práva.

Osobní údaje, které shromažďujeme

Osobní údaje o Vás můžeme shromažďovat různými způsoby, například prostřednictvím našich internetových stránek, kanálů sociálních médií či jiných internetových aplikací; na našich akcích; prostřednictvím telefonu a mailu; při osobním jednání v souvislosti se zprostředkováním zaměstnání; nebo v souvislosti s komunikací s našimi obchodními partnery a klienty. Můžeme shromažďovat vybrané osobní údaje v závislosti na povaze vztahu s Vámi, zejména (jak to umožňují místní právní předpisy):

 • kontaktních informací (jako je jméno, poštovní adresa, adresa elektronické pošty a telefonní číslo);
 • informací, které poskytnete o svých přátelích nebo jiných lidech, které byste chtěli, abychom kontaktovali. (Správce předpokládá, že tyto osoby daly k této komunikaci předem souhlas); a
 • ostatních informací, které nám poskytnete, např. při průzkumech nebo prostřednictvím ikony „Zařadit do databáze“ na našich stránkách;
 • profesní historie a historie absolvovaného vzdělání;
 • jazykové dovednosti a jiné schopnosti související se zaměstnáním;
 • datum narození;
 • pohlaví;
 • občanství a status pracovního povolení;
 • informace poskytnuté od třetích osob jako reference;
 • informace obsažené ve Vašem životopise nebo CV;
 • informace, které poskytnete ohledně Vašich kariérních zájmů, a jiné informace o Vaší kvalifikaci pro zaměstnání; a
 • informace týkající se Vašeho zaměstnání u naší společnosti anebo u našeho klienta.          

Jak využíváme osobní údaje, které shromáždíme

Správce využívá shromážděné údaje k následujícím účelům (jak to umožňují místní právní předpisy):

 1. zprostředkování zaměstnání;
 2. řízení vztahů s našimi klienty a obchodními partnery;
 3. v souladu s oznámením správce údajů, zasílání propagačních materiálů, upozornění ohledně dostupných pozic a jiných sdělení;
 4. informování o speciálních akcích, programech, nabídkách, konkurzech a průzkumu trhu a poskytování účasti v nich;
 5. odpovědi na Vaše dotazy a požadavky;
 6. provozování, hodnocení a zlepšování našeho podnikání (včetně rozvoje, vylepšování, analyzování a zlepšování našich služeb; řízení našich sdělení; provádění analýz údajů; a vedení účetnictví, provádění auditů a jiných interních funkcí);
 7. ochrana proti podvodům a jiné nezákonné činnosti, jejich odhalování a zabránění jim;
 8. vyřizování reklamací a obhajoba právních nároků; a
 9. k dodržování a vymáhání platných zákonných požadavků, příslušných průmyslových norem, smluvních povinností a našich politik.

Oprávněný zájem

Správce údajů může Vaše osobní údaje zpracovávat k určitému oprávněnému obchodnímu účelu, kterým může být:

 • zlepšení a personalizování našich služeb a sdělení ve prospěch našich klientů, uchazečů o zaměstnání;
 • zjištění podvodu a jeho zamezení;
 • zvýšení bezpečnosti naší sítě a našich informačních systémů;
 • lepší porozumění tomu, jak lidé vzájemně komunikují s našimi internetovými stránkami;
 • přímý marketing;
 • zasílání sdělení, o nichž se domníváme, že by pro vás mohla být zajímavá;
 • určení účinnost propagačních kampaní a reklamy;
 • výkon našich práv vůči Vám či našim klientům a obchodním partnerům;
 • splnění smluvních povinností vůči našim klientům či obchodním partnerům.

Pokaždé, když budeme zpracovávat údaje k těmto účelům, zajistíme, abychom zachovali vysokou úroveň Vašich práv a tato práva zohlednili. Máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování. Mějte prosím na paměti, že pokud uplatníte své právo na námitku, může to mít vliv na naši schopnost poskytovat a dodávat Vám naše služby ve váš prospěch.

Jak zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje

Shromážděné osobní údaje zpracováváme pro účely uvedené v tomto oznámení a na dobu, která je potřebná pro účely, pro něž jsme je shromáždili. Různé právní předpisy mohou rovněž stanovit povinnosti, jež mohou vyžadovat, abychom různé údaje uchovávali po různá časová období.

Máme zavedena administrativní, technická a fyzická opatření určená k ochraně Vámi poskytnutých osobních údajů proti náhodnému, nezákonnému či neoprávněnému zničení, ztrátě, pozměnění, přístupu, vyzrazení nebo použití.

Jak dlouho uchováváme osobní údaje, která shromáždíme

V našich systémech uchováváme shromážděné osobní údaje tak, aby byla umožněna Vaše identifikace nejvýše po dobu, která je potřebná s ohledem na účel, ke kterému byly Vaše osobní údaje shromážděny nebo kvůli nimž jsou tyto údaje zpracovávány.

Tuto konkrétní dobu stanovíme s ohledem na:

 • nutnost uchovávat uložené shromážděné osobní údaje za účelem nabízení a poskytování Vámi požadovaných služeb;
 • zabezpečení oprávněného zájmu správce údajů, jak je popsán výše;
 • existenci konkrétních právních či smluvních povinností, které zpracování a související uchování činí na konkrétní časové období nezbytným.

Osobní údaje, které sdílíme

Osobní údaje, které o Vás shromáždíme, nezveřejňujeme, vyjma případů popsaných v těchto Informacích o zpracování osobních údajů nebo v samostatných oznámeních poskytnutých v souvislosti s konkrétními činnostmi. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi obchodními partnery, kteří zajišťují služby v náš prospěch na základě našich pokynů. Těmto obchodním partnerům neudělujeme svolení k využívání či zveřejňování osobních údajů kromě případů, kdy je to nutné k zajištění služeb v náš prospěch nebo ke splnění požadavků právních předpisů. Vaše osobní údaje můžeme rovněž sdílet s našimi propojenými společnostmi; jste-li uchazeč o zaměstnání, s klienty, kteří mohou mít k dispozici pracovní příležitosti případně s jinými osobami, se kterými spolupracujeme, jako jsou externí poradci a překladatelé, abychom pro Vás našli zaměstnání či Vám pomohli zajistit vstup na pracovní trh v České republice. Mimoto můžeme osobní údaje, které o Vás shromáždíme zveřejnit, pokud je to od nás vyžadováno právními předpisy nebo zákonným postupem; orgánům činným v trestním řízení nebo jiným státním úřadům na základě zákonné žádosti o zveřejnění; a pokud budeme mít za to, že zveřejnění je nezbytné či vhodné, aby se zabránilo fyzické újmě nebo finanční ztrátě, nebo v souvislosti s vyšetřováním podezření na podvodnou či nezákonnou činnost nebo se skutečným podvodným či nezákonným jednáním. Rovněž si vyhrazujeme právo předat osobní údaje, které o vás máme, v případě, že budeme prodávat nebo převádět celé naše podnikání nebo jeho část nebo všechna naše aktiva či jejich část (včetně případu reorganizace, zániku či likvidace).

Předávání osobních údajů do jiných zemí

Osobní údaje, které o Vás shromáždíme, můžeme předat i do zemí odlišných od země, v níž byly osobní údaje původně shromážděny. Tyto země nemusí mít stejné právní předpisy na ochranu osobních údajů jako země, v níž jste osobní údaje původně poskytl(a). Jestliže budeme Vaše osobní údaje předávat do jiných zemí, budeme je chránit tak, jak je popsáno v těchto Informacích o zpracování osobních údajů, a takovéto přenosy osobních údajů budou v souladu s platnými právními předpisy.

Vaše práva a možnosti jakožto subjektu údajů

Umožňují-li to platné právní předpisy, můžete podle článků 15 až 22 GDPR vykonávat tato konkrétní práva:

 1. Právo na přístup: Máte právo na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, abyste si mohl(a) ověřit, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s právními předpisy.
 2. Právo na opravu: Máte právo požádat o opravu jakýchkoli nesprávných nebo neúplných údajů, které jsou o Vás vedeny, za účelem ochrany správnosti těchto informací a jejich uzpůsobení pro zpracování.
 3. Právo na výmaz: Máte právo požádat, aby správce údajů vymazal Vaše osobní údaje a aby tyto údaje již nezpracovával.
 4. Právo na omezení zpracování: Máte právo požádat, aby správce údajů omezil zpracování Vašich osobních údajů.
 5. Právo na přenositelnost údajů: Máte právo požadovat přenositelnost údajů; to znamená, že můžete obdržet původně poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném a běžně používaném formátu nebo že můžete požádat o převod údajů jinému správci údajů.
 6. Právo vznést námitku: Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z řady důvodů uvedených v GDPR, aniž byste musel(a) své rozhodnutí zdůvodňovat.
 7. Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování: Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, pokud mají tyto postupy profilování pro Vás právní účinky anebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkají.
 8. Právo podat stížnost u dozorového orgánu: Máte právo podat stížnost dozorovému orgánu, zejména v členském státě EU svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo místě, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.

Vždy, když je zpracování založeno na Vašem souhlasu, jak to stanovuje článek 7 nařízení GDPR, můžete tento souhlas vzít kdykoli zpět.

Pokud potřebujete další informace o zpracování svých osobních údajů, odkazujeme níže na oddíl Jak nás kontaktovat.

Aktualizace našich Informací o zpracování osobních údajů

Tyto Informace o zpracování osobních údajů (včetně jakýchkoli dodatků) mohou být pravidelně aktualizovány, aby odrážely změny v našich postupech na ochranu osobních údajů a aktualizaci právních předpisů. Máte-li jakékoli dotazy či připomínky k tomuto oznámení o ochraně osobních údajů nebo pokud byste chtěl(a) uplatnit svá práva, můžete použít následujících kontaktů:

KM  Career s.r.o.

poštovní adresa: Šafaříkova 277, 293 01 Mladá Boleslav

e-mailová adresa: info@kmcareer.cz